LähiTapiola Varainhoito mukaan varainhoitajien kansainväliseen päästöhankkeeseen – ”Tämä on luonteva jatkumo kestävän kehityksen työllemme”

Perintövero

LähiTapiola Varainhoito sitoutuu kansainväliseen varainhoitajien hankkeeseen (Net Zero Asset Managers Initiative), jonka tavoitteena on saattaa sijoitusomaisuuden nettopäästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Aloitteeseen osallistuminen velvoittaa varainhoitajaa asettamaan 12 kuukauden sisällä vuoden 2030 välitavoitteet päästövähennyksille ja koko sijoitusomaisuuden osalta kasvihuonepäästöjen nettonollatavoitteen vuoteen 2050 mennessä. Varainhoitaja sitoutuu raportoimaan tavoitteen etenemisestä vuosittain.

-Olemme huomioineet kestävyystekijät (ESG) sijoitusvalinnoissamme ja vaikuttaneet aktiivisesti sijoituskohteisiimme jo vuosikymmenien ajan. Viime vuosina huomiomme on kiinnittynyt erityisesti kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistämiseen sijoitustoimintamme kautta. Sitoutuminen Net Zero Asset Managers -aloitteeseen on luonteva jatkumo tälle työllemme, sanoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Samu Anttila.  

Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä seuraamuksia rahoitusmarkkinoille, talouksille ja yhteiskunnille tulevaisuudessa. Nykyisen kehityssuunnan hidastaminen tai kääntäminen edellyttää huomattavia muutoksia toimintatavoissa erityisesti maan käyttöön, energiantuotantoon, varastointiin ja siirtämiseen sekä liikkumiseen ja asumiseen liittyen. Siksi eri toimijoiden, niin poliittisten päättäjien, yritysten, sijoittajien kuin yksityisten henkilöidenkin on toimittava omalta osaltaan elin- ja toimintaympäristöämme uhkaavan ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ja nykyisiä toimintamalleja korvaavien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Tavoitteenamme on toimia vastuullisen ja kestävän sijoittamisen suunnannäyttäjänä Suomen varainhoitomarkkinoilla. Tunnistamme, että koko sijoitusomaisuutta koskeva nettopäästöjen nollatavoite on erittäin haastava. Toimiessamme asiakkaidemme varainhoitajana työkalumme tavoitteen saavuttamiseksi ovat jossain määrin rajalliset, eikä kaikille omaisuusluokille tai strategioille ole vielä olemassa metodologiaa nettonollapäästöjen määrittämiseksi. Viimeisenä keinona käytettävät kompensaatiomekaniikat ovat myös vasta kehitysvaiheessa.

Merkittävänä suomalaisena sijoittajana ja varainhoitajana velvollisuutemme on olla mukana edistämässä tavoitetta rajata ilmaston lämpeneminen 1.5 asteeseen. Tulevien vuosien aikana olemme valmiita sijoittamaan tavoitteen mukaisesti, osallistumaan metodologioiden kehittämiseen, tukemaan innovatiivisia ratkaisuja sekä ennen kaikkea työskentelemään asiakkaidemme kanssa tavoitteiden asettamiseksi ja saavuttamiseksi.

LähiTapiola Varainhoito on pitkäjänteinen vastuullinen sijoittaja. Uskomme, että huomioimalla kestävyystekijät sijoitusprosesseissa ja -analyyseissä voimme vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuotto-riskiprofiiliin pitkällä tähtäimellä. Sijoitusomaisuuden kasvihuonepäästöjen nollatavoitteen mukaan sijoittaminen on linjassa tavoitteemme kanssa luoda asiakkaillemme arvoa pitkällä tähtäimellä.

Net Zero Asset Managers -aloite lanseerattiin joulukuussa 2020. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa varainhoitajia asettamaan nettopäästöjen nollatavoite 2050 mennessä ja sijoittamaan sen mukaisesti, Pariisin ilmastosopimuksen asettaman 1.5 asteen lämpenemistavoitteen saavuttamiseksi. Heinäkuussa 2021 aloitteeseen on sitoutunut kaikkiaan 128 varainhoitajaa, joiden hoitama varallisuus on yhteensä USD 43 biljoonaa.  Hanke on kuuden vastuullisen sijoittamisen organisaation perustama ja hallinnoima: Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) ja Principles for Responsible Investment (PRI).  Lisätietoa: www.netzeroassetmanagers.org.

1 thought on “LähiTapiola Varainhoito mukaan varainhoitajien kansainväliseen päästöhankkeeseen – ”Tämä on luonteva jatkumo kestävän kehityksen työllemme”

Vastaa