Sijoituskohteena: Neste osake

Neste Oyj on suomalainen öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka on laajentunut uusiutuvien polttoaineiden alueelle. Yhtiön osakkeet ovat olleet suosittuja sijoittajien keskuudessa, erityisesti ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen korostumisen myötä.

Yhtiön liiketoiminta kattaa perinteisen öljynjalostuksen lisäksi uusiutuvien polttoaineiden tuotannon, kuten biodieselin ja biopolttoaineet. Neste on erityisen tunnettu uusiutuvien polttoaineiden markkinajohtajana, mikä tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen erityisesti pitkällä aikavälillä.

Neste osakkeen taloudellinen suorituskyky

Nesteen taloudellinen suorituskyky on ollut vahva viime vuosina. Yhtiö on raportoinut kasvavia liikevaihtoja ja tuloksia, mikä on ollut positiivinen signaali sijoittajille. Lisäksi yhtiön asema uusiutuvien energialähteiden markkinalla antaa sille kilpailuetua tulevaisuudessa.

Koronapandemian aikana monien perinteisten öljy-yhtiöiden arvo laski, mutta Neste onnistui pitämään asemansa suhteellisen vakaana. Tämä johtui osittain yhtiön kyvystä sopeutua nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja panostaa uusiutuviin energialähteisiin.

Riskit ja mahdollisuudet

Kaikilla sijoituksilla on omat riskinsä, ja Neste osakkeen kohdalla riskit liittyvät muun muassa maailmanmarkkinoiden vaihteluihin ja poliittiseen tilanteeseen. Öljyn hinnan heilahtelut vaikuttavat suoraan yhtiön perinteiseen liiketoimintaan, mutta uusiutuvien energialähteiden kasvava kysyntä voi tasapainottaa näitä riskejä.

Nesteellä on mahdollisuus hyötyä siirtymässä kohti vähähiilisempää taloutta. Yhtiön innovaatiot uusiutuvissa energialähteissä ja kestävän kehityksen strategiat voivat avata uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Osinkopolitiikka

Nesteen osinkopolitiikka on ollut sijoittajaystävällinen. Yhtiö on pyrkinyt maksamaan säännöllisesti ja kasvattamaan osinkojaan, mikä on tehnyt siitä houkuttelevan kohteen erityisesti osinkosijoittajille.

Osinkojen maksaminen ja niiden kasvu ovat merkkejä yhtiön taloudellisesta vakaudesta ja luottamuksesta tulevaisuuteensa. Tämä voi olla tärkeä tekijä sijoituspäätöstä tehtäessä, erityisesti pitkäaikaista tuottoa hakeville sijoittajille.

Uusiutuvan energian merkitys

Uusiutuvan energian merkitys maailmanlaajuisesti kasvaa, ja Neste on tässä kehityksessä eturintamassa. Yhtiön panostus biopolttoaineisiin ja muihin uusiutuviin energialähteisiin on ollut merkittävää, ja se voi olla avainasemassa tulevaisuuden energiamarkkinoilla.

Tämän sektorin kasvu voi tarjota Nestelle lisää liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistaa sen asemaa markkinoilla. Tämä tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen niille, jotka haluavat sijoittaa kestävään kehitykseen ja uusiutuvaan energiaan.

Markkinatilanne ja kilpailu

Neste kohtaa markkinoilla kovaa kilpailua sekä perinteisellä öljyalalla että uusiutuvien energialähteiden sektorilla. Kilpailu vaikuttaa yhtiön hinnoitteluun, markkina-asemaan ja kykyyn innovoida.

Yhtiön menestys riippuu sen kyvystä erottua kilpailijoistaan, erityisesti uusiutuvien energialähteiden alalla. Nesteen innovatiivisuus ja sitoutuminen kestävään kehitykseen voivat olla tärkeitä tekijöitä tässä kilpailussa.

Yhteenveto

Neste Oyj tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön, jolla on vahva asema perinteisellä öljymarkkinalla ja joka on uusiutuvien energialähteiden edelläkävijä. Sen taloudellinen suorituskyky, osinkopolitiikka ja keskeinen rooli kestävässä kehityksessä tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

Sijoittajien tulee kuitenkin huomioida markkinoiden muutokset, poliittiset riskit ja kilpailutilanne, kun he harkitsevat sijoituksia Nesteen osakkeisiin. Pitkän aikavälin näkymät näyttävät lupaavilta, erityisesti uusiutuvan energian kasvavan kysynnän myötä.

Neste ja Scania pilotoivat digitaalista ratkaisua helpottamaan uusiutuvien polttoaineiden käytön seurantaa

Neste ja Scania pilotoivat digitaalista ratkaisua, joka mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön seurannan ja todentamisen jopa yksittäisen ajoneuvon osalta. Yhdistämällä Scanian Fleet Management Portal -palvelun ja Nesteen tiedot polttoaineiden käytön päästöistä, Scanian asiakkaille voidaan tarjota tarkkaa ja ajantasaista dataa kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin ja vastuullisuudesta viestimiseen. Asiakkaat voivat vertailla Nesteen uusiutuvien polttoaineiden käytön ilmastovaikutuksia suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin ja seurata ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Neste ja Scania testaavat digitaalista ratkaisua yhteistyössä logistiikkayritysten HAVI:n ja UFF:n kanssa. Datan avulla selviää, missä tietty raskas ajoneuvo on tankannut, kuinka paljon se on ajanut ja mitkä ovat ajoneuvon käyttämän Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen ilmastovaikutukset verrattuna fossiiliseen polttoaineen käyttöön. Aiemmin on ollut haastavaa todentaa, missä määrin raskaat ajoneuvot käyttävät uusiutuvia polttoaineita, sillä samat ajoneuvot voisivat käyttää myös fossiilisia polttoaineita. Pilottihanke pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen. Nesteen ja Scanian yhteisenä tavoitteena on luoda ratkaisu, joka palvelee tulevaisuudessa kaikkia raskaiden ajoneuvojen valmistajia ja kaikentyyppisiä uusiutuvia polttoaineita.

“Ainutlaatuisen yhteistyömme tarkoituksena on testata yhdessä raskaan liikenteen kaluston valmistajan kanssa uusiutuvien polttoaineiden käytön todentamista ja ilmastovaikutusten raportointia. Aikaisemmin päästöihin liittyvä tieto kerättiin manuaalisesti eri lähteistä ja nyt se saadaan järjestelmästä digitaalisesti. Neste on jo aiemmin kehittänyt Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun, jonka avulla yrityksen on mahdollista seurata ajantasaisesti liikenne- ja työkonekaluston polttoaineiden päästöjä. Scanian kanssa pilotoidessamme hyödynsimme tätä ratkaisua. Aloitimme yhteistyöhankkeemme Scanian kanssa selvittämällä haasteita, joita kuljetusyritykset kohtaavat tällä hetkellä kehittäessään kalustonsa vastuullisuutta ja vastuullisuusraportointia. Kutsuimme kuljetusalan asiakkaitamme haastatteluihin, jotta Scanian palvelusuunnittelutiimi saisi syvempää ymmärrystä logistiikkayritysten vastuullisuustyön haasteista. Halusimme myös tukea Scanian työtä tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden* saavuttamisessa ja tämän työn edistymisen raportoinnissa”, kertoo Nesteen vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen.

“Scanian tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti vastuullista kuljetusjärjestelmää ja luoda liikkumiseen ratkaisuja, jotka ovat parempia niin liiketoiminnan, yhteiskunnan kuin ilmastonkin näkökulmasta. Olemme varmoja, että tiedon läpinäkyvyys ja tietojen yhdistäminen sekä ekosysteemin kumppanuudet ovat elintärkeitä nopeuttamaan muutosta, jossa energiatehokkuus, sähköistyminen, uusiutuvat polttoaineet sekä älykäs ja turvallinen liikenne ovat osa ratkaisua. Yhteistyömme tavoitteena on mahdollistaa pääsy luotettaviin, tarkkoihin ja automatisoituihin päästölaskelmiin, joita voidaan käyttää sekä päivittäisessä toiminnassa että todentamaan uusiutuvien polttoaineiden luotettavuus ekosysteemissä”, sanoo Jacob Thärnå, Head of Sustainable Transport, Scania.

“HAVI on sitoutunut nollapäästötavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä, ja olemme ylpeitä voidessamme työskennellä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tarjotaksemme entistä vastuullisempia, digitaalisia ja läpinäkyviä toimitusketjuratkaisuja. Eurooppalainen kalustomme käyttää nyt suurelta osin vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten sähköä, biokaasua ja uusiutuvaa dieseliä. Olemme iloisia, että Nesteen ja Scanian digitalisointihanke mahdollistaa automaattisen raportoinnin asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä. Laajemmassa mittakaavassa toimitukset, joiden hiilijalanjälki on todistetusti pienempi, voivat myös vahvistaa luottamusta etenemiseen kohti nettonollatavoitetta”, sanoo HAVI Logistics Suomen maajohtaja Miika Muhonen.

“Yhdessä Scanian ja uutta digitaalista ratkaisua pilotoivien asiakkaidemme HAVI:n ja UFF:n kanssa pyrimme osoittamaan, kuinka ilmastodata voi luoda lisäarvoa ja tukea logistiikka-alaa kohti pienempiä päästöjä. Koko toimialan arvoketjun yhteistyö on tärkeää, kun kehitetään uusia ratkaisuja. Tämä pilotti on hyvä esimerkki asiakaslähtöisestä ratkaisusta, joka auttaa koko toimialaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan”, sanoo Nesteen vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen.

*) SBTi, Science Based Targets initiative

Neste Oyj